pagina-content

Service & Garantie

Service- & Garantievoorwaarden

Garantie

Alle fietsen van Uno Bike B.V. zijn samengesteld en gebouwd met de meest grote zorgvuldigheid om te borgen dat een product van hoge kwaliteit wordt afgeleverd aan de gebruiker, de consument. Toch kan het gebeuren dat onverhoopt een onderdeel op enig moment niet voldoet aan deze strenge eisen. Omdat Uno Bike B.V. volledig achter zijn geproduceerde fietsen staat, treden dan de garantievoorwaarden in werking.

Voor alle fietsen van Uno Bike B.V. gelden de volgende voorwaarden:

Algemeen

Voor alle door Uno Bike B.V. geproduceerde en geleverde fietsen geldt artikel X: Garantie, van de Algemene verkoop – en leveringsvoorwaarden van Uno Bike B.V.. Verder zijn op alle geproduceerde en geleverde fietsen onze garantievoorwaarden van toepassing. Hierin staat onder andere aangegeven hoe lang de garantieperiode is en op welke onderdelen je garantie hebt.

1. Uno Bike B.V. garandeert dat de Uno Bike fietsen vrij zijn van constructie- en/of materiaalfouten en/of roestvorming, één en ander voor zover dat volgt uit deze garantiebepalingen;
2. De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van de betreffende Uno Bike fiets;
3. De garantie vervalt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen “garantie uitsluitingen”;
4. De garantie is niet overdraagbaar;
5. De door Uno Bike op grond van deze voorwaarden verstrekte garantie laat onverlet de mogelijkheid om de verkoper aan te spreken op grond van de gewone, wettelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Garantieperiode

1. Uno Bike frames en ongeveerde voorvorken worden gedurende 10 jaar gegarandeerd op constructie- en/of materiaalfouten;
2. Voor verende voorvorken, dempers, en alle overige onderdelen, met uitzondering van de in de paragraaf 4 van dit artikel genoemde onderdelen, geldt eenzelfde garantie gedurende een periode van 2 jaar;
3. Voor lakwerk van frame en vork geldt voor roestvorming van binnenuit een garantie van 2 jaar;
4. Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden, ketting, kettingbladen, freewheel, achtertandwielen, kabels en remblokken wordt geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructie- en/of materiaalfouten;
5. Voor overige lak- en chroomdelen geldt voor roestvorming, mits goed onderhouden, een garantie van 2 jaar.

Garantie-uitsluitingen

1. In de navolgende gevallen vervalt de garantie:
a. Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de fiets en gebruik dat niet overeenkomstig de bestemming is;
b. Technische reparaties zijn niet op vakkundige wijze verricht;
c. gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificatie van de betreffende fiets of zijn onjuist gemonteerd;
d. waaruit blijkt dat de fiets vakkundig is afgemonteerd en gecontroleerd alvorens deze aan de klant werd afgeleverd.
2. Voorts wordt uitdrukkelijk uitgesloten aansprakelijkheid van Uno Bike B.V. voor schade aan (onderdelen van) de fiets als gevolg van:
a. Foutieve afstelling/spanning van stuur, stuurpen, zadel, zadelpen, derailleurset, remmen, snelsluiters van de wielen en zadels;
b. Niet tijdig vervangen van onderdelen zoals rem/derailleurkabels, remblokken, banden, ketting en tandwielen;
c. Klimatologische invloeden zoals normale verwering van lak of chroomroest.

Garantie-onderdelen

1. Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan door Uno Bike B.V. is vastgesteld dat sprake is van een materiaal- en/of constructiefout, naar keuze van Uno Bike B.V. worden gerepareerd dan wel worden vergoed. Eventuele kosten van (de-)montage zijn voor rekening van de eigenaar.
2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid komt bij materiaal- en/of constructiefouten bij frames en voorvorken gedurende drie jaar na aankoopdatum ook het arbeidsloon voor rekening van de fabrikant.
3. Kosten van transport van de fiets en/of onderdelen van en naar Uno Bike B.V. komen voor rekening van de eigenaar, tenzij het betrokken onderdeel voor garantie in aanmerking komt.
4. Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel is niet meer leverbaar, dan zorgt Uno Bike B.V. voor een minimaal gelijkwaardig alternatief.

Indienen van claim

1. Claims onder deze garantie dienen – onder aanbieding van de fiets of het betreffende onderdeel – ter inspectie – via de Uno Bike dealer bij wie de fiets is gekocht, te worden ingediend. Gelijktijdig dient het bewijs van aankoop alsmede het bij de fiets geleverde bewijs van eigendom aan de dealer te worden overhandigd.
2. Indien de eigenaar is verhuisd of de dealer is niet meer beschikbaar, zal Uno Bike B.V. desgevraagd opgaaf doen van de dichtstbijzijnde Uno Bike dealer.

Aansprakelijkheid

Een door Uno Bike B.V. gehonoreerde garantieclaim betekent niet automatisch dat Uno Bike B.V. ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade. De aansprakelijkheid van Uno Bike B.V. strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze garantievoorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van Uno Bike B.V. voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het gestelde in deze bepaling geldt niet indien en voor zover zulks voortvloeit uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling.

Service en onderhoud

Bij elke door Uno bike B.V. geleverde fiets wordt een montagevoorschrift geleverd met. Navolging van deze instructie is van belang in verband met de garantie. Verkeerde en/of ondeskundige montage van onderdelen kan leiden tot onnodige schade aan de fiets, die buiten de garantievoorwaarden valt.

Dutch Flavor Bikes is alleen verkrijgbaar bij Gamma

Contact opnemen

Heeft u vragen over onze fietsen? Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier.

Lees hier ons privacybeleid.

[recaptcha]